Grand Prix w spinningu, I tura - 12.V.2012 - Pogorzelec